Algemene voorwaarden KARA Yoga

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (cliënt) of rechtspersoon die aan Kara Yoga opdracht heeft
gegeven om diensten te verlenen.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Kara Yoga, zoals
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend yogalessen, bootcamps, privélessen, voedingsadvies, workshop,
cursus of in-company training. Opdrachtnemer: Kara Yoga, die deze algemene voorwaarden
gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.
Deelnemer: de persoon aan wie Kara Yoga coaching verleent.
Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en verband
mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Kara Yoga is opgericht door C.E.M. van der Vennen, gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 62860690.

Artikel 3 | Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes
  en overeenkomsten van of met Kara Yoga en alle daarmee verband houdende handelingen,
  zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn
  slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering
  van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene
  voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
  vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van
  toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 4 | Offertes en prijzen
 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft
  prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 21 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord
  getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per
  mail is vastgelegd.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden,
  inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst
 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Met de
  opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor de opdrachtnemer tot een
  inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting aangezien het resultaat van
  teveel factoren afhankelijk is. Opdrachtnemer is gehouden haar verplichtingen zodanig na te
  komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het
  moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft
  dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
  deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
  verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het
  recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
  opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal
  altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
  opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
  onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde
  te zijn.
Artikel 6 | Betaling
 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na
  factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is
  gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke
  hoofde dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft
  betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.
  In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten
  behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te
  staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever
  schadeplichtig kan worden.
 3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd
  over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen
  de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens
  opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
  van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het
  langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op
  een latere factuur;
 6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering
  van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling
  (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
Artikel 7 | Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
  uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
  zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
  tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de
  opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
  consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in
  hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
  honorarium tot gevolg heeft.
Artikel 8 | Duur en beëindiging
 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder
  gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog
  nagekomen moeten worden.
Artikel 9 | Verzetten, annuleren van afspraken en diensten
 1. Een geboekte les, consult, coaching sessie of andere dienst in de ruimste zin van het woord
  kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden verplaatst c.q. worden
  afgezegd. Bij verplaatsing c.q. afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om
  100% van het verschuldigde bedrag voor de gereserveerde tijd voor de behandeling, het
  consult, de sessie, de afspraak of de andere dienst in de ruimste zin van het woord in
  rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op de
  afspraak verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 2. Inschrijvingen voor cursussen, trainingen of andere diensten in de ruimste zin van het woord
  kunnen tot 6 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Annulering tot 4 weken
  voor aanvang 50% van de kosten.
 3. Annulering binnen 4 weken voor aanvang 100% van de kosten.
 4. Deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving
  binnen deze termijn kosteloos annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.
 5. Schrijft de deelnemer zich in voor een cursus, training of andere dienst in de ruimste zin van
  het woord die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af
  van het recht op wettelijk bedenkrecht.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij
  niet naar behoren of vanuit de Nederlandse wetgeving uitvoering kunnen geven aan de
  overeenkomst.
 7. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na
  aanvang van de behandeling, workshop, cursus, training, begeleidings-of coachtraject de
  deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de
  opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van
  het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
Artikel 10 | Vertrouwelijke informatie
 1. Alle informatie die tijdens lessen, consulten, coaching sessies besproken wordt, zal
  vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de opdrachtgever, deelnemer kan besloten
  worden om derden in te lichten.
 2. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of
  voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te
  verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
 3. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak
  aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan
  opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.
Artikel 11 | Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of
psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte
schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, deelnemer al
dan niet in overleg met de opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever, deelnemer is te allen tijde
zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel
voorafgaand aan, gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

Artikel 12 | Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met of het verstrekken van persoonsgegevens aan
opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van
de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer
uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Artikel 13 | Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Kara Yoga is
  Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien opdrachtgever en Kara Yoga een conflict hebben voortvloeiend uit de verrichte
  diensten dienen zij binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht deze schriftelijk kenbaar
  te maken bij de opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo
  gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk
  te reageren en in overleg te treden met de opdrachtgever. Indien het niet lukt om het conflict
  onderling op te lossen is de bevoegde rechtelijke instantie waar Kara Yoga gevestigd is, bij
  uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.
Winkelwagen
Scroll naar boven